©Kancelaria Sejmu
s. 1/180
2013-03-04
Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym1)
1)
[Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnoty Europejskiej:
1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i
ich
przyczep (Dz. Urz.
WE L 42 z 23.02.1970, z
późn. zm.);
2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz.
Urz. WE L 84 z
28.03.1974, z późn. zm.);
3) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojaz-
dach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, z
późn. zm.);
4) dyrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992
r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń
ograniczenia prędkości w
niektórych kategoriach pojazdów mechanicznych we Wspólnocie (Dz.
Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z późn. zm.);
5) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych
poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu kraj
o-
wym i
międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym
(Dz. Urz. WE L 235 z
17.09.1996, z późn. zm.);
6) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon-
kowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich prz
y-
czep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, z późn. zm.);
7) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kate-
gorii pojazdów silnikowych i
ich
przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz.
WE L 233 z 28.08.1997, z późn. zm.);
8) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojaz-
dów (Dz. Urz. WE L 138 z
01.06.1999, z późn. zm.);
9) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999);
10) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej pojaz-
dów dostawczych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, z późn.
zm.);
11)
dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu-
lub
trzykołowych pojazdów mechanicznych i
uchylającej dyrektywę 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L
124 z 09.05.2002).
Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszone przed dniem 1 maja 2004 r., za-
mieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-
ropejskiej –
polskie wydanie specjalne.]
1)
<Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1) dyrektywy Rady
z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pa-
sów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz.
Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne
rozdz. 7,
t. 1, str. 353, z późn. zm.),
2) dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania
urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we
Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne rozdz. 7, t. 1, str. 359, z późn. zm.),
3) dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów
drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary
w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu
Opracowano na
podstawie tj. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1137,
1448.